Strategia UE în materie de droguri 2021-2025

Combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate va juca un rol proeminent în reuniunea miniștrilor de interne, care va avea loc în perioada 4-5 martie a..c, la Consiliul European.

 În primul rând, miniștrii sunt invitați să adopte o decizie care să stabilească o recomandare privind implementarea celor mai bune practici ale capacităților statelor membre de a lupta împotriva traficului de droguri. Recomandarea vine pe baza unei evaluări tematice pentru a verifica aplicarea de către statele membre a părților relevante ale acquis-ului Schengen. De asemenea, președinția va informa Consiliul despre situația diferitelor acțiuni prioritare de combatere a traficului de droguri și a crimei organizate și va raporta despre o întâlnire la nivel înalt pe acest subiect între CELAC (țările din America Latină și Caraibe) și UE.

Drogurile sunt un fenomen social și de sănătate complex care afectează milioane de oameni din UE. Drogurile ilicite pot avea consecințe negative uriașe, nu numai pentru persoanele care le consumă, ci și pentru familiile și comunitățile lor. Utilizarea medicamentelor generează costuri enorme și dăunează sănătății și siguranței publice, mediului și productivității muncii. De asemenea, prezintă amenințări la securitate legate de violență, criminalitate și corupție.

Piața drogurilor ilicite este una dintre sursele majore de venit pentru grupurile criminale organizate din Uniunea Europeană și reprezintă o valoare anuală estimată la cel puțin 30 de miliarde EUR.

În UE, ca și în multe țări din întreaga lume, traficul de droguri afectează și stabilitatea națională și guvernanța.

UE și statele sale membre au luat o serie de măsuri strategice și operaționale pentru a reduce oferta și cererea de droguri în Europa. Ei le coordonează prin strategia UE în materie de droguri.

De asemenea, aceștia cooperează îndeaproape cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri (OEDT) și Agenția UE pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol), precum și cu parteneri internaționali și organizații ale societății civile.

Acțiunile de aplicare a legii împotriva traficului de droguri sunt coordonate prin Platforma Multidisciplinară Europeană Împotriva Amenințărilor Criminale (EMPACT).

În ultimele două decenii, Uniunea Europeană și statele sale membre au elaborat împreună o abordare comună pentru a viza implicațiile în materie de securitate și sănătate ale traficului de droguri și ale consumului de droguri.

Abordarea UE se bazează pe: dovezi privind ceea ce funcționează și ce nu funcționează în ceea ce privește politicile și măsurile, echilibrul dintre reducerea ofertei de droguri și reducerea cererii de droguri,multidisciplinaritate, având în vedere caracterul transversal al fenomenului drogurilor; inovare și previziune, având în vedere complexitatea situației și a pieței drogurilor, respectarea drepturilor omului, egalitatea de gen și echitatea în materie de sănătate; participarea și implicarea societății civile, etc.Această abordare a fost consacrată în Strategia UE în materie de droguri 2013-2020 și reafirmată în Strategia UE în materie de droguri 2021-2025, aprobată de Consiliu în decembrie 2020.

Noua strategie pentru perioada 2021-2025 stabilește cadrul politic și prioritățile politicii UE în materie de droguri și completează politicile naționale.

Obiectivul său principal este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății, stabilitate și securitate socială, precum și de a contribui la sensibilizarea publicului.

Strategia UE în materie de droguri completează politicile naționale în materie de droguri ale celor 27 de state membre ale UE.

Strategia în materie de droguri se axează pe trei domenii principale de politică: reducerea ofertei de droguri; reducerea cererii de droguri; abordarea consecințelor negative asociate consumului de droguri. De asemenea, aceasta identifică trei teme transversale în sprijinul domeniilor de politici: cooperare internațională; cercetare, inovare și previziune; coordonare, guvernanță și punere în aplicare, iar  Consiliul a convenit de asemenea asupra unui plan de acțiune care stabilește 85 de măsuri specifice pentru realizarea priorităților Strategiei UE în materie de droguri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *